حاج محمد آقای نوروزی در عالم مداحی ، حقیقتا یک یلی است برای خودش .
از او شنیدم که می گفت : من شاگرد حاج علی انسانی بوده ام .
حاج علی آقای انسانی هم که به قول بزرگی ، زیر چتر نیلگون آسمان همانندش نخواهد آمد .
از حاج علی آقای انسانی نقلی است درباره ی حاج محمد آقای نوروزی .
البته این قول را خودم از حاج علی آقای انسانی نشنیده ام اما ظاهرا منسوب به ایشان است که در وصف حاج محمد آقای نوروزی گفته است :
محمد آقا طوری روضه می خواند که آدم احساس می کند از بچه های امام حسین در کربلا بوده و
همه ی وقایع کربلا را دیده است .

{ برداشت آزاد }
حاج محمد آقای نوروزی حفظه الله تعالی می فرمودند :
یک سفر لبنان بودم . آنزمانی که شهید چمران هم زنده بود . به واسطه امام موسی صدر رفته بودیم لبنان .
یک روز کنار چمران بودیم . شهید چمران مرا صدا زد و گفت : محمد بیا !
رفتم کنارش .
روی یک تپه به حالت نیم خیز دراز کشید و در حالیکه دوربینی به دست داشت گفت : بیا ببین .
در سینه کش یک تپه یک روستا را به من نشان داد و گفت ببین .
دوربین را گرفتم و دیدم .
چمران به من گفت : این روستا ، روستایی است که وقتی کاروان امام حسین در راه شام بودند ، اهالی این روستا برای کاروانیان ، نان و غذا آورده اند .
بعد چمران با دستش یک روستای دیگری را به من نشان داد و گفت : آنجا را هم ببین .
با دوربین نگاه کردم .
تقریبا فاصله ی زیادی باهم نداشتند اما خب از هم دور بودند و ما چون از روی بلندی می دیدیم ،
خوب به هر دو روستا اشراف داشتیم .
شهید چمران گفت :
تمام اهالی  این یکی روستا وقتی کاروان اهل بیت به اینجا رسیدند ، اهل بیت را سنگ باران کرده و هلهله کردند .
بعد شهید چمران به من گفت :
هر دو روستا در تیر رس موشک های اسرائیلی هستند . اما تا زمانی که من به یاد دارم آن روستایی که برای اهل بیت غذا آوردند یک دانه موشک اسرائیلی ها هم به آن برخورد نکرده است .
اما این یکی روستا ، هر بار اسرائیلی ها موشک میزنند انگار فقط باید به این روستا بخورد و هرچه موشک است نصیب این روستایی می شود که اهل بیت حسین را سنگباران کرده اند و ماهم هر تدبیری اندیشیدیم که این روستا بمباران نشود ، نشد که نشد !