خواهرم خداحافظ

خواهرم خداحافظ
زبانحال امام حسن مجتبی(ع) به خواهرش زینب کبری(س) در آخرین لحظات شهادت با مداحی «حاج محمد نوروزی» (3:01)