مرحوم شاه حسین بهاری

ذکر مصیبت حضرت علی اکبر (ع) 

ذکر مصیبت روز عاشورا