مرحوم احمد شمشیری

ذکر مصیبت حضرت رقیه (س) 

ذکر مصیبت حضرت عباس (س) 

ذکر مصیبت پیامبر (ص) و امام حسین (ع) 

ذکر مصیبت امام هادی (ع) و امام حسین (ع) 

ذکر مصیبت حضرت عباس (ع)