مرحوم محمدعلی چمنی

بخشی از زیارت عاشورا 

ذکر مصیبت لحظه وداع