شب اربعین یکشنبه اول دیماه مکان:اشرفی اصفهانی پایین تر از پل حکیم خیابان شالی خیابان پیامبر شرقی خیابان شاهد گلستان 28کوچه ابوذر علامت پرچمبرچسب ها :
حاج محمد نوروزی ,