مراسم روضه خوانی دهه سوم محرم الحرام سال ۱۳۹۱ با نوای دلنشین حاج محمد نوروزی  به صورت صوتی  آماده دانلود میباشد . 

حاج محمد نوروزی – شب اول – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب دوم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب سوم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب چهارم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب پنجم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب ششم  - دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب هفتم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب هشتم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب نهم – دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]
حاج محمد نوروزی – شب دهم  - دهه سوم محرم ۱۳۹۱ [Download]